หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
รายชื่อนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2561
ด.ช ศักดิภัทร สมบัติหอม ม.1/3
ด.ช.ศิลปาธร  พลรวมศิลป์ ม.1/4
ด.ช ปรัตถกรณ์ ภิรมย์พงค ม.1/5
ด.ช.พรชัย  สิตยานุกูล ม.1/8
ด.ช.ปราชญ์  ปุยงาม ม.2/2
ด.ช.ธนพร  ขุนภู ม.2/3
ด.ช.นเรศ  ปิ่นทอง ม.2/3
ด.ช.ธีรภัทร  รางราตรี ม.2/4
ด.ช.ปัณณกร  อ่อนจินดา ม.2/5
ด.ช.นนทการ  โฉมศรี ม.2/5
ด.ช.วุฒินันท์  ลาภสาร ม.2/6
ด.ช.ธีรยุทธ  เริ่มสูงเนิน ม.2/7
ด.ช.เอกวิล  บุญมา ม.2/7
ด.ช.ธนภัทร  สิริประภาสุข ม.3/1
ด.ช.ธนโชติ  กงไกรราช ม.3/1
ด.ช.ณัฐพงศ์  ชำนาญพรม ม.3/2
นายเจษฎากร  ชำนาญ ม.3/2
ด.ช.ธนภัทร  ซอธาซัน ม.3/2
นายจัตุพงศ์   สามารถจิต ม.3/2
นายสิทธิชัย  รักษาเรียง ม.3/2
นายภูวนารถ  เมฆนิติ ม.3/4
ด.ช.กิตติธัช  ผลราศรี ม.3/5
นายภคพล  นนทเปารยะ ม.3/6
ด.ช.ธนกร  ปัญญาวรภัค ม.3/6
ด.ช.อติรักษ์  นุ้ยจันทึก ม.3/7
นายชินวัตร  บุญเฉย ม.3/7
ด.ช.พัทรดนย์  กองทิพย์ ม.3/7
ด.ช ธีรพงษ์ อึ้งบรรจง ม.3/8
นายพรภวิษย์  ปิติสานต์ ม.4/2
นายรณกร  สารดี ม.4/2
นายศิระศักดิ์  สุพรมพันธ์ ม.4/2
นายชลธี  อินทโชติ ม.4/2
นายกฤษดา  โสนายะ ม.4/2
นายภานุพงศ์  คำประนม ม.4/3
นายธนะรัชต์  เทียมจัตุรัส ม.4/3
นายชัชนันท์  วีรวรรณ ม.4/4
นายชวณัฐ  เพชรสมบัติ ม.4/5
นายจิรณัฐ  กระจาย ม.4/6
นายฐิติวัฒน์  เมฆสวัสดิ์ ม.4/7
นายทวีวัฒน์  ศรีสุข ม.4/8
นายธีรเทพ  กลิ่นแก้ว ม.4/8
นายจริน  นนทจิตต์ ม.4/8
นายณัฐพงศ์   ทรงประโคน ม.4/8
นายธีรดนย์  ชื่นกระจ่าง ม.5/1
นายเจษฎา  ศรีวิชัย ม.5/1
นายภักดี  จันทร์พันธ์ ม.5/1
นายชยณัช  สุดสวาท ม.5/6
นายนิติพงษ์  นาครอด ม.5/6
นายอัษฎาวุธ  รอดกุน ม.5/6
นายสรุต  ศรีกอง ม.5/6
นายนภัส  ธีรทองดี ม.5/8
นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน ม.5/8
นายสุภวรรษ  พุ่มมณี ม.6/1
นายภูรินท์  ไวยเนตร ม.6/1
นายวัชราวุฒิ  ชมจันทร์ ม.6/1
นายพัทรพล  พิมโคตร ม.6/1
นายณัฐดนัย  บุตรราช ม.6/1
นายอริยะอรรตา  แฝงราศรี ม.6/1
นายธนิกนันท์  พันโนราช ม.6/2
นายกฤตวัฒน์  นาคประสาน ม.6/2
นายอรรคพล  แจ่มใส ม.6/2
นายทวีชัย  มั่นคง ม.6/2
นายอานนท์  พนารักษ์ ม.6/2
นายปฏิพัทธ์  คำเรือง ม.6/2
นายสมประสงค์  อินาอาม ม.6/2
นายอนาวิน  ขำดำ ม.6/2
นายธีรภัทร  ตันสกุล ม.6/2
นายวศินภพ  เคนวัง ม.6/2
นายปฏิภาณ  งามสุขเจริญ ม.6/2
นายพีรดนย์  เหมือนโนทอง ม.6/2
นายกิตติพศ  อุทะกะวารี ม.6/2
นายบดินทร์  สิราซาง ม.6/8
นายชนินทร์  อ้ายด้วง ม.6/8
ทุนเรียนดี
ด.ช.เฉลิมชัย  ทองคำ ม.1/2
ด.ช.ปรเมษฐ์  ขันธเกษ ม.3/1
นายศุภวิชญ์  สร้างเสริม ม.4/2
 
รายชื่อนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2560
ด.ช.ณภัทร โคตรประดา ม.1/2
ด.ช.นนทภาส  โฉมศรี ม.1/3
ด.ช.ปพนสรณ์  คงตุก ม.1/5
ด.ช.ปัณณศร   ม.1/5
ด.ช.ปิยะวัฒน์  วงษ์แสง ม.1/5
ด.ช.ชิษณุพงศ์  ญาณะโรจน์ ม.1/6
ด.ช.พีรพล  คุณะเพิ่มศิริ ม.1/6
ด.ช.ตันติกร  พรหมศรี ม.1/6
ด.ช.ศุภชัย  พลพินิจ ม.1/6
ด.ช. สุริยา คล้ายสอน ม.1/8
ด.ช.ธนภัทร  สิริประภาสุข ม.2/1
ด.ช.ธนโชติ  กงไกลาศ ม.2/1
ด.ช.ปรเมษฐ์  ขันธเกษ ม.2/1
ด.ช.ศักดิ์รินทร์  อ่อนขันธ์ ม.2/2
ด.ช.ณัฐพงศ์  ชำนาญพรม ม.2/2
ด.ช.ฉัตรชัย  อนุมาตย์ ม.2/2
ด.ช.ณัฐดนัย  ภิรมย์กิจ ม.2/4
ด.ช.ธนัช  ขำมณีย์ ม.2/4
ด.ช.กิตติธัช  ผลราศรี ม.2/5
ด.ช.ธนกร  ปัญญาบวรภัค ม.2/6
ด.ช.ตะวัน  บัวน้อย ม.2/6
ด.ช.พัทธดนย์  กองทิพร์  ม.2/7
ด.ช.ชัยภัทร  สืบวงศ์ ม.2/7
ด.ช.สหรัฐ  บุญทอง ม.2/8
ด.ช.ชนชล  นนศรีราช ม.3/1
ด.ช.ภาณุพงศ์  คำประนม ม.3/2
ด.ช.เศรษฐพงศ์  ศิริรุ่งนภา ม.3/2
ด.ช.อัคพงษ์  ป้อมชัยภูมิ ม.3/2
ด.ช.พรภวิษย์   ปิติสานต์ ม.3/2
ด.ช.ธนวัฒน์  ธุระธรรม ม.3/2
ด.ช.รณกร  สารดี ม.3/2
ด.ช.ศิระศักดิ์  สุพรมพันธ์ ม.3/2
ด.ช.วิทวัส  โยธา ม.3/2
ด.ช.ชลธี  อินทโชติ ม.3/2
ด.ช.นัทธชัย  สร้อยสูงเนิน ม.3/2
ด.ช.ชวณัฐ  เพชรสมบัติ ม.3/2
ด.ช.กฤษดา  โสนายะ ม.3/2
ด.ช. ประวิทย์ ขวัญใจ ม.3/3
ด.ช.จิรณัฐ  กระจาย ม.3/3
นายณัฐพงศ์  ทรงประโคน ม.3/5
นายวันเฉลิม  เนยะกุล ม.3/5
 ด.ช.สุรชา  สีแสง ม.3/5
ด.ช. ธีรภัทร ชนะบุญ ม.3/6
นายพงศกร  ไขสภา ม.3/6
ด.ช.รัชชานนท์  บุญอินทร์ ม.3/5
ด.ช.ก้องภพ  แจ้งจิต ม.3/5
ด.ช.วีรวุฒิ  น้อยใจบุญ  ม.3/5
ด.ช.วัชระ วงศ์ษา ม.3/5
ด.ช.ชาญวัลลภ  พัฒนสุดี  ม.3/5
ด.ช.ชัชนันท์  วีรวรรณ์ ม.3/6
นายธนกฤษ  ศรสูงเนิน ม.4/3
นายศรุต  ศรีกอง ม.4/6
นายนิติพงษ์  นาครอด ม.4/6
นายนวพล  พลอยจีน ม.4/7
นายคุณอนันท์  มาทิพย์ ม.4/7
นายพงศกร. น้อยแดง ม.4/8
นายธนกฤต  หนูจันทร์ ม.4/8
นายคมสัน  ทวีผล ม.4/8
นายกิตติภูมิ  ดวงมณี ม.4/8
นายนภัส  ธีรทองดี ม.4/8
นายวัชราวุฒิ   ชมจันทร์ ม.5/1
นายอริยะอรรตา  แฝงสมศรี ม.5/1
นายพัทรพล  พิมโคตร ม.5/1
นายภูรินทร์  ไวยเนตร ม.5/1
นายสุภวรรษ  พุ่มมณี ม.5/1
นายธีรภัทร์  สินสุพรรณ์  ม.5/1
นายธนาวุฒิ  พรมเถื่อน  ม.5/1
นายณัชพล อดุลยฤธิกุล  ม.5/1
นายสมประสงค์  อินาขาม ม.5/2
นายปรัญชญา  เปียใหญ่ ม.5/2
นายทวีชัย  มั่นคง ม.5/2
นายธนิกนันท์  พันโนราช ม.5/2
นายอิทธิศักดิ์   เพิ่มมณีรัตน์ ม.5/2
นายอานนท์  พนารักษ์ ม.5/2
นายธีรภัทร์  ตันสกุล ม.5/2
นายพีรดนย์   เหมือนสนทอง ม.5/2
นายปฏิพัทธ์  คำเรือง ม.5/2
นายธีรพันธุ์  เฮงสวัสดิ์ ม.5/3
นายอัยยคิน  แสงจินดา ม.5/3
นายพรวิษณู  พวงทวาย ม.5/4
นายวรรณรัตน์  คุ้มผล ม.5/5
นายอาณกร  ศรสูงเนิน ม.5/5
นายปัณณวิชญ์  สุวิกรานต์วรกุล ม.5/7
นายจาระนัย  นามคำ ม.5/7
นายณัฐพงศ์  แจ่มขุนเทียน ม.5/8
นายบดินทร์  สิทซาง ม.5/8
นายกฤษณ์  อรัญสัญญาลักษณ์ ม.5/8
นายอนุรักษ์  เรียงสุข ม.6/1
นายธนรัตน  วิชายง ม.6/1
นายทิวากร  โคะคูโบะ ม.6/2
นายณัฐวัฒน์  จำปาจันทร์ ม.6/2
นายตรีทเศศ  พันธ์ขาว ม.6/2
นายสหกฤษฏิ์  ใจบุญ ม.6/2
นายสนธยา  บำรุงชีพ ม.6/2
นายชรัส  ทรัพย์สุนทร ม.6/2
นายกฤษกร  ลีลาบัณฑิต ม.6/2
นายธรรพ์ณธร  งาพาณิชย์วัฒน์ ม.6/2
นายกิตติธัช  อินทรพิทักษ์ ม.6/2
นายศุภกร  มิตรเมฆาสกุล ม.6/2
นายศริตวรรธน์  กาญจนธนเศรษฐ ม.6/2
นายปิยวัฒน์  เพทแพง ม.6/2
นายเจษฎา  จตุวิมล ม.6/2
นายณัฐภัทร  น้อยบาท ม.6/2
นายชนวิน  ภัควันต์ ม.6/2
นายศุภากร  ดวงพรหม ม.6/2
นายโกวิท  วีรกิจมหานนท์ ม.6/2
นายนิพพิชณน์  เสือจุ้ย ม.6/3
นายพันธกานต์  สุวรรณวงศ์ ม.6/3
นายศุภกานต์  ตั้งศุภมิต ม.6/3
นายสุธี  ไทยวณิช ม.6/3
นายสรวิญญ์  แสวงดี ม.6/3
นายธราทัพ  ยิ่งประสิทธิ์ ม.6/4
นายธนโชติ  สกุลจริยเลิศ ม.6/6
นายอภิสิทธิ์  แก้วกัญญา ม.6/8
นางสาวจุติพร  เหลี่ยมมณี ม.4/4
นายอภิสิทธิ์  แสนวาปี ม.5/8
ทุนเรียนดี ม.ปลาย
นายชนสิทธิ์  นนศรีราช ม.6/1
นายฐิติภัทร  ไกรแก้ว ม.6/1
นายลาภิศ   ถิระเลิศพาณิชย์ ม.6/1
นายวันชัย  นุ่มถือสัตย์ ม.6/2
นายอภิชาติ  ปิติสิริกุล ม.6/2
ทุนเรียนดี ม.ต้น
ด.ช.ศุภวิชญ์  สร้างเสริม ม.3/2
ทุนนักเรียนพิเศษ
นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน ม.4
นายฐิติวัฒน์  เมฆสวัสดิ์

 

 

รายชื่อนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2559

ด.ช.ธนภัทร  สิริประภาสุข ม. 1/1.
ด.ช.ศักดิ์กรินทร์ อ่อนขันธ์ ม. 1/2.
ด.ช.ณัฐวุฒิ  พวงมาลี ม. 1/3.
ด.ช.เบญจมินต์  หมัดศรี ม. 1/4.
ด.ช.ภูวนารถ  เมฆนิติ ม. 1/4.
ด.ช.สรวิชญ์  ส่งสุรินทร์ ม. 1/4.
ด.ช.อภิรักษ์  นุยจันทึก ม. 1/7.
ด.ช.ธิเบต  เทพศิริ ม. 1/7.
ด.ช.ชินวัตร  บุญเฉย ม. 1/7.
ด.ช.ธนิต  ทองสัมฤทธิ์ ม. 1/7.
ด.ช.ชนชล  นนศรีราช ม. 2/1.
ด.ช.ภานุพงศ์  คำประนม ม. 2/2.
ด.ช.กฤษดา  โสนายะ ม. 2/2.
ด.ช.ชวณัฐ  เพชรสมบัติ ม. 2/2.
ด.ช.นันธชัย  สร้อยสูงเนิน ม. 2/2.
ด.ช.พรภวิชย์  ปิติสานต์ ม. 2/2.
ด.ช.เศรษฐพงศ์  ศิริรุ่งนภา ม. 2/2.
ด.ช.รณกร  สารดี ม. 2/2.
ด.ช.ชลธี  อินทโชติ ม. 2/2.
ด.ช.อัคพงษ์  ป้อมชัยภูมิ ม. 2/2.
ด.ช.ณัฐพงศ์  ทรงประโคน ม. 2/5.
ด.ช.ชัชนันท์   วีรวรรณ์ ม. 2/6.
นายศุภณัฐ  แฉ่งเจริญ ม. 3/2.
นายณัฐวุฒิ  เมืองใจ ม. 3/2.
นายก้องกิดากร กาญจนธนเศรษฐ ม. 3/2.
นายสราวุฒิ  เรืองรักษ์ ม. 3/4.
นายตรัยพล  บุรีรักษา ม. 3/4.
นายอติคุณ  บวรมงคลเลิศ ม. 3/4.
นายสถาพร  แซ่ตึ๋ง ม. 3/5.
นายนิติพงษ์  นาครอด ม. 3/5.
ด.ช.ณัชพล  แนวดี ม. 3/5.
ด.ช.สรุท  ศรีทอง ม. 3/6.
นายกิตติภูมิ  ดวงมณี ม. 3/6.
นายชยณัฐ  สุดสวาท ม. 3/6.
นายพันนา  ขาวผ่อง ม. 3/6.
นายณัฐกานต์  วุฒิยาสาร ม. 3/6.
นายพงศกร  น้อยแดง ม. 3/7.
นายวริศ  ประจำแท่น ม. 3/7.
นายพงศภัค  นิลเพชร ม. 3/7.
นายฐิติกร  สุขสมโฉม ม. 3/7.
นายพัทรพล  พิมโคตร ม. 4/1.
นายสุภวรรษ  พุ่มมณี ม. 4/1.
นายสมประสงค์  อินาขาม ม. 4/2.
นายทวีชัย  มั่นคง ม. 4/2.
นายวีระสุข  พุ่มศรี ม. 4/2.
นายศิริราช  ศิริจิตเกษม ม. 4/3.
นายเฉลิมพล  ทองคำ ม. 4/3.
นายนาดิฟ  ไชยภักดี ม. 4/4.
นายธนวัฒน์  พลที ม. 4/6.
นายเวนิส  พยัคเดชาชัย ม. 4/7.
นายจาระนัย  นามคำ ม. 4/7.
นายณัฐนันท์  ไวจำปา ม. 4/8.
นายวิชญ์พล  สีหลิ่ง ม. 4/8.
นายสหรัฐ   แพน้อย ม. 4/8.
นายชนินทร์  อ้ายด้วง ม. 4/8.
นายธนรัตน์   วิชายง ม. 5/1.
นายตรีทเศศ พันธุ์ขาว ม. 5/1.
นายฐิติภัทร  ไกรแก้ว ม. 5/1.
นายกิตติธัช  อินทร์พิทักษ์ ม. 5/2.
นายศุภากร  ดวงพรหม ม. 5/2.
นายณัฐวัฒน์  จำปาจันทร์ ม. 5/2.
นายกฤษกร  ลีลาบัณฑิต ม. 5/2.
นายวันชัย  นุ่มถือสัตย์ ม. 5/2.
นายปรัญชญา  เปียใหญ่ ม. 5/2.
นายศุภกร  มิตรเมฆาสกุล ม. 5/2.
นายศริตวรรธน์   กาญจนธนเศรษฐ ม. 5/2.
นายเจษฎา  จตุวิมล ม. 5/2.
นายโกวิท  วีรกิจมหานนท์ ม. 5/2.
นายศุภกานต์  ตั้งศุภนิมิต ม. 5/2.
นายปิยวัฒน์  เพทแพง ม. 5/2.
นายณัฐภัทร  น้อยบาท ม. 5/2.
นายสุธี  ไทยวณิช ม. 5/3.
นายธราเทพ  ยิ่งประสิทธิ์ ม. 5/4.
นายปรมัตถ์  มาศคีรีวงศ์ ม. 5/6.
นายจักรกฤษ  เพ็ชรากุล ม. 6/3.
นายธราดล  เบนอาหมัด ม. 6/5.
นายอัสนี  พันหวัง ม. 6/5.
นายพิทยา  นุชกระแสร์ ม. 6/6.
นายธีรพงศ์  งามเสงี่ยม ม. 6/6.
นายสุวัฒน์  ชิดจี่ ม. 6/6.
นายรัชพล  โตมร ม. 6/6.
นายอรรณพ  ดาวเศรษฐ ม. 6/7.
นายกิตติพงษ์  เทพวาที ม. 6/7.
ด.ญ.จุติพร  เหลี่ยมมณี ม.  
ทุนพิเศษ    
นายพิชิตพล  จันทร์ปาน ม. 2/7.
นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน ม. 3/7.
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย     
นายชลสิทธิ์   นนศรีราช ม. 5/1.
นายอภิชาติ  ปิติสิริกุล ม. 5/2.
นายวัชรพงศ์  อาจอำนวยกิจจา ม. 6/1.
มัธยมต้น    
ด.ช.ศุภวิชญ์  สร้างเสริม ม. 2/2.
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ    
นายวรรณรัตน์  คุ้มผล ม. 4/5.
นายเปรมอุดม  ชุมทองมา ม. 4/3.
นายอุดมเอก  ชุมทองมา ม. 6/2.
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com