หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

รางวัลเรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
เงินช่วยเหลือซ่อมรถตู้ฟุตซอล
กองทุนพี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
กองทุนพี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
เงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
 
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/1/2018 ยอดเงินสดยกมา                  294,433.32                    294,433.32
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    297,433.32
3-ม.ค. คุณเกรียงไกร  เตชะโกสิต                       1,400.00                    298,833.32
  คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    299,338.32
6-ม.ค. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                    51,110.00                    350,448.32
10-ม.ค. ทุนอาหารกลางวัน 97 ทุน                      58,200.00                  292,248.32
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน                          6,250.00                  285,998.32
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                            875.00                  285,123.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         1,000.00                  284,123.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         2,500.00                  281,623.32
20-ม.ค. คุณสุรจิตต์  แซ่หลิม                       2,000.00                    283,623.32
23-ม.ค. ครูกนิษฐา  อู่ทอง                       1,000.00                    284,623.32
24-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    287,623.32
25-ม.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    288,623.32
28-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82                       5,000.00                    293,623.32
                         293,623.32
รวมเป็นเงิน                  362,448.32                    68,825.00
ยอดเงินคงเหลือ                  293,623.32
รายรับประจำเดือน                    68,015.00
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/2/2018 ยอดเงินสดยกมา                  293,623.32                    293,623.32
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    296,623.32
2-ก.พ. คุณนพพันธ์ ไชยสงค์                          500.00                    297,123.32
3-ก.พ. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    299,123.32
5-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    299,628.32
7-ก.พ. คุณวิจิต วงศ์บรรเจิดแสง                       4,800.00                    304,428.32
  ทุนอาหารกลางวัน 112 ทุน                      67,200.00                  237,228.32
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน                          6,250.00                  230,978.32
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                            875.00                  230,103.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         1,000.00                  229,103.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         2,500.00                  226,603.32
                         226,603.32
รวมเป็นเงิน                  304,428.32                    77,825.00
ยอดเงินคงเหลือ                  226,603.32
รายรับประจำเดือน                    10,805.00
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/3/2018 ยอดเงินสดยกมา                  226,603.32                    226,603.32
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    229,603.32
2-มี.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       3,000.00                    232,603.32
3-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    233,108.32
6-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    236,108.32
8-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    237,108.32
19-มี.ค. คุณเอนก  นิลพณาพรรณ                          655.80                    237,764.12
21-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                          500.00                    238,264.12
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76 ไม่ออกนาม                        1,000.00                    239,264.12
23-มี.ค. คุณสันติ  สิงห์สินธุ์                    10,000.00                    249,264.12
25-มี.ค. คุณธัญลักษณ์  เตชะโกสิต                       2,000.00                    251,264.12
26-มี.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    251,464.12
28-มี.ค. คุณคชาชาญ  ธรรมสาสน์                    10,000.00                    261,464.12
29-มี.ค. นักเรียนเก่าจากโครงการบูรณะหลวงพ่อคง                    15,000.00                    276,464.12
         
รวมเป็นเงิน                  276,464.12                                   -  
ยอดเงินคงเหลือ                  276,464.12
รายรับประจำเดือน                    49,860.80
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/4/2018 ยอดเงินสดยกมา                  276,464.12                    276,464.12
  ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล                       1,500.00                    277,964.12
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    280,964.12
  ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้วรรณโณทัย                         6,000.00                  274,964.12
5-เม.ย. คุณนเรศ พูลศรี                          505.00                    275,469.12
7-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    278,469.12
9-เม.ย. นักเรียนเก่าทำป้ายหลังเวที                          500.00                    278,969.12
21-เม.ย. คุณปทุม คงคากรวัชร์                          200.00                    279,169.12
                         279,169.12
                         279,169.12
รวมเป็นเงิน                  285,169.12                       6,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                  279,169.12
รายรับประจำเดือน                       8,705.00
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/5/2018 ยอดเงินสดยกมา                  279,169.12                    279,169.12
2-พ.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    282,169.12
3-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    282,674.12
4-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล                       3,000.00                    285,674.12
6-พ.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    286,174.12
8-พ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    288,174.12
11-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    291,174.12
23-พ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค                       4,000.00                    295,174.12
24-พ.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    295,374.12
27-พ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                       4,000.00                    299,374.12
30-พ.ค. คุณวีรพล  ทองเจริญชัยกิจ                          500.00                    299,874.12
                         299,874.12
                         299,874.12
รวมเป็นเงิน                  299,874.12                                   -  
ยอดเงินคงเหลือ                  299,874.12
รายรับประจำเดือน                    20,705.00
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/6/2018 ยอดเงินสดยกมา                  299,874.12                    299,874.12
  ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน                          500.00                    300,374.12
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    303,374.12
5-มิ.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    305,374.12
6-มิ.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    305,874.12
7-มิ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    306,379.12
9-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    309,379.12
  คุณวิจิต  วงศ์บรรเจิดแสง                       3,900.00                    313,279.12
15-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน                      39,600.00                  273,679.12
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  272,429.12
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน                         1,800.00                  270,629.12
20-มิ.ย. สนับสนุนทีมฟุตซอล                         2,000.00                  268,629.12
24-มิ.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    268,829.12
                         268,829.12
                         268,829.12
รวมเป็นเงิน                  313,479.12                    44,650.00  
ยอดเงินคงเหลือ                  268,829.12
รายรับประจำเดือน                    13,605.00
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/7/2018 ยอดเงินสดยกมา                  268,829.12                    268,829.12
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    271,829.12
  ดอกเบี้ย                          677.51                    272,506.63
2-ก.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    273,006.63
6-ก.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    275,006.63
7-ก.ค. สนับสนุนปรับปรุงหอพักนักกีฬา                         5,000.00                  270,006.63
9-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    270,511.63
11-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    273,511.63
13-ก.ค. ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน                      39,600.00                  233,911.63
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  232,661.63
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน                         1,800.00                  230,861.63
21-ก.ค. นักเรียนเก่าไม่ประสงค์ออกนาม                    10,000.00                    240,861.63
22-ก.ค. คุณวีกิจ  ขยันกิจ                       2,000.00                    242,861.63
24-ก.ค. คุณประโยชน์  เลี้ยงเจริญ                       1,500.00                    244,361.63
  คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    244,561.63
                         244,561.63
รวมเป็นเงิน                  292,211.63                    47,650.00
ยอดเงินคงเหลือ                  244,561.63
รายรับประจำเดือน                    23,382.51
 
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/8/2018 ยอดเงินสดยกมา                  244,561.63                    244,561.63
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    247,561.63
3-ส.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    249,561.63
4-ส.ค. คุณชนธัญ จิรธนโชติ                       1,000.00                    250,561.63
5-ส.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    251,061.63
7-ส.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    251,566.63
15-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    254,566.63
  คุณสาธิต บัวเทศ                       1,000.00                    255,566.63
16-ส.ค. ค่าอาหารจัดเลี้ยงน้องวันสถาปนาปทุมคงคา                      10,000.00                  245,566.63
17-ส.ค. ทุนอาหารกลางวัน 70 ทุน                      42,000.00                  203,566.63
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  202,316.63
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน                         1,800.00                  200,516.63
18-ส.ค. นายแพทย์สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน                       5,000.00                    205,516.63
25-ส.ค. ทีมสยามซูริค สวิสแลนท์                       3,000.00                    208,516.63
29-ส.ค. ช่วยค่ารักษาพยาบาลนายสุรยศ ทองแท้                         5,000.00                  203,516.63
  คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    203,716.63
                         203,716.63
รวมเป็นเงิน                  263,766.63                    60,050.00
ยอดเงินคงเหลือ                  203,716.63
รายรับประจำเดือน                    19,205.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/9/2018 ยอดเงินสดยกมา                  203,716.63                    203,716.63
2-ก.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    206,716.63
4-ก.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    207,216.63
  คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    207,721.63
11-ก.ย. คุณสุรินทร์  สุธิราธิกุล                       1,000.00                    208,721.63
16-ก.ย. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อฟุตซอล                      10,000.00                  198,721.63
  แจกทุนอาหารกลางวัน 54 ทุน                      32,400.00                  166,321.63
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  165,071.63
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  163,271.63
17-ก.ย. ป.ค.10323                       1,000.00                    164,271.63
  คุณวิฐรา คุณธัชพิสิฐ บุคคละ                       2,000.00                    166,271.63
20-ก.ย. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                       1,000.00                    167,271.63
  คุณมานิจ  มณีวงษ์                       1,000.00                    168,271.63
21-ก.ย. คุณวีรศักดิ์  พรมณี                       1,000.00                    169,271.63
30-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    172,271.63
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    175,271.63
  คุณอรรถพันธ์  มโนไพบูลย์                       1,000.00                    176,271.63
  คุณอาทิตย์ ธูปขุนทด                          500.00                    176,771.63
                         176,771.63
รวมเป็นเงิน                  222,221.63                    45,450.00
ยอดเงินคงเหลือ                  176,771.63
รายรับประจำเดือน                    18,505.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/10/2018 ยอดเงินสดยกมา                  176,771.63                    176,771.63
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข                       2,000.00                    178,771.63
3-ต.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    179,271.63
5-ต.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    179,776.63
  คุณสาโรจน์ ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    180,776.63
10-ต.ค. คุณรัชต  ไตรมาลัย คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                  120,000.00                    300,776.63
23-ต.ค. คุณโกเมศ  อุ่นรัตน์                       2,000.00                    302,776.63
29-ต.ค. มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้                         5,000.00                  297,776.63
  จ่ายค่าซ่อมเครื่องวงโยธวาทิค                      59,100.00                  238,676.63
                         238,676.63
                         238,676.63
                         238,676.63
รวมเป็นเงิน                  302,776.63                    64,100.00  
ยอดเงินคงเหลือ                  238,676.63
รายรับประจำเดือน                  126,005.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/11/2018 ยอดเงินสดยกมา                  238,676.63                    238,676.63
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    241,676.63
2-พ.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                       1,000.00                    242,676.63
4-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    243,181.63
5-พ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    246,181.63
  ซื้อคอมพิวเตอร์ห้องแนะแนว 2 เครื่อง                      30,180.00                  216,001.63
6-พ.ย. มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้                         5,000.00                  211,001.63
10-พ.ย. จ่ายค่าซ่อมเครื่องวงโยธวาทิค                      10,500.00                  200,501.63
16-พ.ย. แจกทุนอาหารกลางวัน 55 ทุน                      33,000.00                  167,501.63
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  166,251.63
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  164,451.63
  ซื้อของว่างให้นักเรียนซ้อมเชียร์ลีด                            900.00                  163,551.63
20-พ.ย. นักเรียนเก่ารุ่น69                          718.05                    164,269.68
22-พ.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                       2,000.00                    166,269.68
                         166,269.68
                         166,269.68
                         166,269.68
รวมเป็นเงิน                  248,899.68                    82,630.00
ยอดเงินคงเหลือ                  166,269.68
รายรับประจำเดือน                    10,223.05

 

 

 

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/12/2018 ยอดเงินสดยกมา                  166,269.68                    166,269.68
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    169,269.68
  คุณอาทิตย์ ธูปขุนทด                          500.00                    169,769.68
3-ธ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค                       4,000.00                    173,769.68
5-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    176,769.68
  คุณเอนก  นิลพนาพรรณ                       2,800.00                    179,569.68
6-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    180,074.68
  คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                       1,000.00                    181,074.68
8-ธ.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    181,574.68
14-ธ.ค. แจกทุนอาหารกลางวัน 56 ทุน                      33,600.00                  147,974.68
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  146,724.68
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  144,924.68
17-ธ.ค. คุณพงษ์ผจญ พิสิษฐบรรณกร                       1,000.00                    145,924.68
19-ธ.ค. คุณจัตวา   เตชะโกสิต                       2,000.00                    147,924.68
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                       2,000.00                    149,924.68
  คุณอภิจัย  จิยางกุล                       1,000.00                    150,924.68
  คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ                       1,000.00                    151,924.68
  คุณณัฐพงศ์  ปิยะพันธ์                       1,000.00                    152,924.68
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88                       1,000.00                    153,924.68
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 90                       1,000.00                    154,924.68
20-ธ.ค. ไม่ทราบผู้บริจาค                          500.00                    155,424.68
  ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน                       2,000.00                    157,424.68
  นักเรียนเก่ารุ่น 69                       9,000.00                    166,424.68
  นักเรียนเก่า ไม่ประสงค์ออกนาม                    30,000.00                    196,424.68
21-ธ.ค. สนับสนุนนักเรียนการศึกษาพิเศษ                      20,000.00                  176,424.68
  สนับสนุนนักเรียนชนะการแข่งขันหัตถกรรม                      34,500.00                  141,924.68
  นักเรียนเก่ารุ่น 69                          272.75                    142,197.43
30-ธ.ค. คุณประโยชน์  เลี้ยงเจริญ                          555.00                    142,752.43
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    145,752.43
  นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    146,252.43
  นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 89 ไม่ออกนาม                       3,000.00                    149,252.43
                         149,252.43
รวมเป็นเงิน                  240,402.43                    91,150.00
ยอดเงินคงเหลือ                  149,252.43
รายรับประจำเดือน                    74,132.75
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com