บัญชีรายรับ-รายจ่าย ปี พ.ศ.2558

รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนมกราคม 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา         215,680.00             215,680.00
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             218,680.00
6-ม.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             219,185.00
7-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             222,185.00
13-ม.ค. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย               5,000.00           217,185.00
  มอบทุนเรียนดี ม.ต้น                  500.00           216,685.00
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ               1,500.00           215,185.00
  ทุนอาหารกลางวัน             18,000.00           197,185.00
28-ม.ค. นักเรียนเก่ารุ่น 82ไม่ประสงค์ออกนาม             5,000.00             202,185.00
         
  รวมเงิน         227,185.00           25,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               202,185.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน กุมภาพันธ์  2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา         202,185.00             202,185.00
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             205,185.00
  คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             205,690.00
3-ก.พ. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00             210,690.00
9-ก.พ. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             213,690.00
10-ก.พ. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย             15,000.00           198,690.00
  มอบทุนเรียนดี ม.ต้น               1,500.00           197,190.00
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ               1,500.00           195,690.00
  ทุนอาหารกลางวัน             19,000.00           176,690.00
12-ก.พ. คุณสมพงษ์  ศรีวชิโรบล  รุ่น88                 500.00             177,190.00
  ศิษย์ครูดวงใจ รุ่น89           15,000.00             192,190.00
13-ก.พ. คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์ รุ่น74             1,074.00             193,264.00
  คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์ รุ่น 84             1,000.00             194,264.00
16-ก.พ. คุณพิพัฒน์  อนุสิฏฐกุล รุ่น 74             2,000.00             196,264.00
17-ก.พ. คุณสุขุม  ไชยกุล  รุ่น74             2,000.00             198,264.00
23-ก.พ. นักเรียนเก่ารุ่น 74 ไม่ประสงค์จะออกนาม             1,000.00             199,264.00
28-ก.พ. ครอบครัวเลิศชัยวรกุล           10,000.00             209,264.00
28-ก.พ. จ่ายค่าบานเลื่อนช่องเก็บของ30ช่อง             51,000.00           158,264.00
  รวมเงิน         246,264.00           88,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               158,264.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน มีนาคม 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา         158,264.00             158,264.00
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             161,264.00
3-มี.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข           20,000.00             181,264.00
4-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             181,769.00
9-มี.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             5,000.00             186,769.00
11-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             189,769.00
28-มี.ค. คุณฐิติพงศ์เดช ว่องรัตนศิริ            10,000.00             199,769.00
31-มี.ค. นักเรียนเก่ารุ่น 88 พิพัฒน์บุษกร10           10,400.00             210,169.00
  รวมเงิน         210,169.00                         -    
  ยอดเงินคงเหลือ               210,169.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนเมษายน  2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา         210,169.00             210,169.00
3-เม.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             213,169.00
  คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย           30,000.00             243,169.00
7-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             243,674.00
12-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             246,674.00
         
  รวมเงิน         246,674.00                         -    
  ยอดเงินคงเหลือ               246,674.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน พฤษภาคม  2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา         246,674.00             246,674.00
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             249,674.00
8-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             250,179.00
12-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             253,179.00
13-พ.ค. นักเรียนเก่ารุ่น74             1,000.00             254,179.00
16-พ.ค. คุณทวี  อึ้งสุภาโชค             4,000.00             258,179.00
17-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล             1,000.00             259,179.00
  คุณเลิศสรรพ์  เมฆสุต                 500.00             259,679.00
  คุณมงคล  สาริสุต             2,000.00             261,679.00
18-พ.ค. คุณอุดม บูชนียพงศ์             2,000.00             263,679.00
  คุณปทุม คงคากรวัชร์                 579.00             264,258.00
  คุณประวิณ สกุลพิชัยรัตน์                 574.00             264,832.00
  คุณนันทกร ไกรฤกษ์             2,000.00             266,832.00
20-พ.ค. ดร.กันตภณ กังวานนวกุล             2,000.00             268,832.00
  คุณอุบล  เตชะโกสิต             5,000.00             273,832.00
22-พ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล           10,000.00             283,832.00
26-พ.ค. คุณเทียนชัย  ไพฑูรย์วงษ์วีระ             2,000.00             285,832.00
  คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง             1,000.00             286,832.00
  คุณสุขุม  ไชยกุล             2,000.00             288,832.00
29-พ.ค. คุณโกเมศ  อุนรัตน์             1,000.00             289,832.00
31-พ.ค. คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย             3,000.00             292,832.00
  รวมเงิน         292,832.00                         -    
  ยอดเงินคงเหลือ               292,832.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน มิถุนายน 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา         292,832.00             292,832.00
2-มิ.ย. คุณสาโรช  อุ่นทรัพย์             2,000.00             294,832.00
  คุณพรชัย อมรศรีจิรทร             5,000.00             299,832.00
3-มิ.ย. คุณอาณํติ  โก้สกุล             1,000.00             300,832.00
4-มิ.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             303,832.00
  อนุเคราะห์กิจกรรมชมรมPK Station               3,000.00           300,832.00
9-มิ.ย. คุณวิจิต วงศ์บรรเจิดแสง             3,999.00             304,831.00
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             307,831.00
12-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน             27,600.00           280,231.00
  มอบทุนลูกกตัญญู               3,000.00           277,231.00
  มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย               2,000.00           275,231.00
21-มิ.ย. ครูสุดสาคร  ราโชทร             1,235.00             276,466.00
  คุณอุบล  เตชะโกสิต             5,000.00             281,466.00
22-มิ.ย. ครูน้อยนภา  สินธุบดี             3,000.00             284,466.00
29-มิ.ย. คุณวรเลิศ  ธนากิจอำนวยพร             2,000.00             286,466.00
  คุณเลิศสรรพ์ เมฆสุต(รางวัลเรียงความ)                 500.00             286,966.00
         
  รวมเงิน         322,566.00           35,600.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               286,966.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน กรกฎาคม 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา         286,966.00             286,966.00
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00             291,966.00
2-ก.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             294,966.00
5-ก.ค. อนุเคราะห์ทีมบาสนักเรียน               2,000.00           292,966.00
10-ก.ค. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย               2,000.00           290,966.00
  มอบทุนลูกกตัญญู               3,000.00           287,966.00
  ทุนอาหารกลางวัน             35,400.00           252,566.00
  คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             253,071.00
  คุณวชิรวิทย์  บุคคละ           12,000.00             265,071.00
11-ก.ค. คุณเวโรจน์  สิทธิบุญ                 500.00             265,571.00
13-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             268,571.00
14-ก.ค. สนับสนุนจัดทำสื่อเพื่อการอ่าน               6,000.00           262,571.00
  สนับสนุนกิจกรรมชมรม Pk Station               4,000.00           258,571.00
  รวมเงิน         310,971.00           52,400.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               258,571.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน สิงหาคม 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา         258,571.00             258,571.00
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             261,571.00
3-ส.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             262,076.00
7-ส.ค. ทุนอาหารกลางวัน             39,000.00           223,076.00
  มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย               2,000.00           221,076.00
  มอบทุนลูกกตัญญู               3,000.00           218,076.00
9-ส.ค. คุณกิตติ  บุญชัยวัฒนา             3,000.00             221,076.00
12-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             224,076.00
15-ส.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต เพื่อน้องพิเศษ             2,000.00             226,076.00
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข เพื่อน้องพิเศษ             5,000.00             231,076.00
17-ส.ค. ค่าอาหารเลี้ยงนักเรียนวันเกิดโรงเรียน             12,000.00           219,076.00
  มอบทุนนักเรียนพิเศษ 2 คน               5,000.00           214,076.00
24-ส.ค. สนับสนุนจัดทำสื่อเพื่อการอ่าน               2,700.00           211,376.00
29-ส.ค. คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์ เพื่อน้องพิเศษ             1,000.00             212,376.00
30-ส.ค. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์ เพื่อน้องพิเศษ             1,000.00             213,376.00
31-ส.ค. รับเงินจากการแข่งขันโบว์ลิ่ง         284,327.00             497,703.00
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00             502,703.00
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             505,703.00
         
  รวมเงิน         569,403.00           63,700.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               505,703.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน กันยายน 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา         505,703.00             505,703.00
3-ก.ย. บริจาคให้สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา               3,000.00           502,703.00
  คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             503,208.00
5-ก.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต เพื่อน้องพิเศษ             2,000.00             505,208.00
  นพ.สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน เพื่อน้องพิเศษ             6,000.00             511,208.00
10-ก.ย. ผู้บริจาคไม่ประสงค์จะออกนาม         200,000.00             711,208.00
11-ก.ย. มอบทุนนักเรียนพิเศษ               5,000.00           706,208.00
  มอบทุนอาหารกลางวัน             39,600.00           666,608.00
  มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย               2,000.00           664,608.00
  มอบทุนลูกกตัญญู               3,000.00           661,608.00
20-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             664,608.00
22-ก.ย. ให้ทุนนักเรียนเรียนทำสกรีน 4 คน               4,000.00           660,608.00
24-ก.ย. ค่ารถไปพบแพทย์นักเรียนพิเศษ                  500.00           660,108.00
29-ก.ย. สนับสนุนกิจกรรมชมรมPk Station               1,000.00           659,108.00
         
  รวมเงิน         717,208.00           58,100.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               659,108.00
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน ตุลาคม 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา         659,108.00             659,108.00
2-ต.ค. คุณสุรินทร์ สุธิราธิกุล              1,000.00             660,108.00
  คุณเกียรติ  ทรัพย์แก้วยอด                 999.90             661,107.90
4-ต.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             664,107.90
5-ต.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00             669,107.90
6-ต.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             669,612.90
7-ต.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             5,000.00             674,612.90
8-ต.ค. สนับสนุนกิจกรรมชมรมPk Station               2,300.00           672,312.90
10-ต.ค. คุณชัชชัย  รัตนาชาตรี             1,000.00             673,312.90
14-ต.ค. คุณโกเมศ   อุนรัตน์             1,000.00             674,312.90
22-ต.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00             677,312.90
26-ต.ค. ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารให้ห้องสมุด             35,000.00           642,312.90
31-ต.ค. สนับสนุนกิจกรรมชมรมPk Station               1,540.00           640,772.90
  รวมเงิน         679,612.90           38,840.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               640,772.90
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน พฤศจิกายน 2558      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา         640,772.90             640,772.90
4-พ.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00             645,772.90
4-พ.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00             648,772.90
6-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                 505.00             649,277.90
  คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00             651,277.90
13-พ.ย. ทุนอาหารกลางวัน             31,200.00           620,077.90
  มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย               2,000.00           618,077.90
  มอบทุนลูกกตัญญู               3,000.00           615,077.90
  มอบทุนนักเรียนพิเศษ               5,000.00           610,077.90
15-พ.ย. คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น             3,000.00             613,077.90
  คุณสาโรช  อุ่นทรัพย์                 520.00             613,597.90
19-พ.ย. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ             3,000.00             616,597.90
30-พ.ย. สนับสนุนกิจกรรมชมรมPk Station               1,575.00           615,022.90
  รวมเงิน         657,797.90           42,775.00  
  ยอดเงินคงเหลือ               615,022.90
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือน ธันวาคม 2558      
ว.ด.ป. รายการ   รายรับ     รายจ่าย     คงเหลือ  
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา          615,022.90                  615,022.90
  คุณทวี  อึ้งสุภาโชค                3,000.00                 618,022.90
2-ธ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                2,000.00                 620,022.90
3-ธ.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                3,000.00                 623,022.90
9-ธ.ค. สนับสนุนกิจกรรมชมรมPk Station              2,220.00               620,802.90
12-ธ.ค. คุณกันตภณ  กังวาลนวกุล                4,000.00                 624,802.90
13-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                    505.00                 625,307.90
15-ธ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                5,000.00                 630,307.90
18-ธ.ค. รางวัลครูดีเด่น "เรือจ้างลำแกร่งในบึงบัว"           10,000.00               620,307.90
  ทุนอาหารกลางวัน           33,000.00               587,307.90
  มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย              2,000.00               585,307.90
  มอบทุนลูกกตัญญู              3,000.00               582,307.90
  นักเรียนพิเศษ              5,000.00               577,307.90
  เงินรางวัลนักเรียนสร้างชื่อเสียง           11,000.00               566,307.90
  เงินค่าอาหารนักเรียนธนาคารโรงเรียน              3,000.00               563,307.90
22-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                3,000.00                 566,307.90
  คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง                1,000.00                 567,307.90
  คุณสาทิพย์  ใจทน                1,000.00                 568,307.90
28-ธ.ค. ดอกเบี้ย                1,719.19                 570,027.09
                      570,027.09
  รวมเงิน            639,247.09         69,220.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                   570,027.09