รายรับ-รายจ่าย พ.ศ.2557

รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนมกราคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา             296,411.93          296,411.93
3-ม.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          301,411.93
7-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          304,411.93
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                  3,000.00          307,411.93
  มอบทุน 42ทุน           21,000.00        286,411.93
9-ม.ค. ซื้ออุปกรณ์คอม โปรเจคเตอร์ห้อง411           55,000.00        231,411.93
24-ม.ค. สนับสนุนกีฬาเบญจ           26,200.00        205,211.93
28-ม.ค. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม                  5,000.00          210,211.93
  รวม             312,411.93       102,200.00  
  ยอดเงินสดยกไป            210,211.93
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนกุมภาพันธ์      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา             210,211.93          210,211.93
3-ก.พ. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          215,211.93
  สนับสนุนกิจกรรม Pk             1,225.00        213,986.93
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          214,491.93
5-ก.พ. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          217,491.93
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          220,491.93
  คุณ Payut Pasan                      500.00          220,991.93
13-ก.พ. แจกทุน 46 ทุน           23,000.00        197,991.93
  คุณทวี  อึ้งสุภาโชค                   3,000.00          200,991.93
22-ก.พ. พลตรี ชัยชนะ  นาคเกิด                  8,500.00          209,491.93
28-ก.พ. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          214,491.93
  รวม             238,716.93         24,225.00  
  ยอดเงินสดยกไป            214,491.93
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนมีนาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา             214,491.93          214,491.93
2-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          214,996.93
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          217,996.93
  มอบเงินให้นายอภิเดช  นาคชัง ครูช่วยฟุตซอล(มค-มีค)             6,000.00        211,996.93
4-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          214,996.93
18-มี.ค. คุณสันติ  สิงห์สินธุ์                  4,000.00          218,996.93
29-มี.ค. ตู้บริจาค                  3,307.00          222,303.93
  รวม             228,303.93           6,000.00  
  ยอดเงินสดยกไป            222,303.93
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนเมษายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา             222,303.93          222,303.93
3-เม.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          222,808.93
  มอบเงินให้นายอภิเดช  นาคชัง ครูช่วยฟุตซอล(เมย)             2,000.00        220,808.93
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  2,000.00          222,808.93
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          225,808.93
  รวม             227,808.93           2,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            225,808.93
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนพฤษภาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา             225,808.93          225,808.93
2-พ.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          228,808.93
3-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          229,313.93
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  2,000.00          231,313.93
  รวม             231,313.93                        -    
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            231,313.93
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนมิถุนายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา             231,313.93          231,313.93
2-มิ.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          234,313.93
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          234,818.93
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          239,818.93
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          242,818.93
6-มิ.ย. สนับสนุน PK Station             2,645.00        240,173.93
16-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 30 ทุน           15,000.00        225,173.93
  ทุนเรียนดี 5 ทุน             5,000.00        220,173.93
  คุณจัตวา  เตชะโกสิต                  5,000.00          225,173.93
29-มิ.ย. คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย               10,001.11          235,175.04
               235,175.04
                257,820.04         22,645.00  
               235,175.04
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนกรกฎาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา             235,175.04          235,175.04
1-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          235,680.04
3-ก.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          240,680.04
6-ก.ค. คุณสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ               36,000.00          276,680.04
10-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          279,680.04
14-ก.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                  1,000.00          280,680.04
18-ก.ค. ทุนอาหารกลางวัน           17,500.00        263,180.04
  ทุนเรียนดี มัธยมปลาย 5 ทุน             5,000.00        258,180.04
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ             1,500.00        256,680.04
         
  รวมเป็นเงิน             280,680.04         24,000.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            256,680.04
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนสิงหาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา             256,680.04          256,680.04
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          261,680.04
2-ส.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          262,185.04
4-ส.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          265,185.04
6-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          268,185.04
8-ส.ค. สนับสนุน PK Station             5,300.00        262,885.04
15-ส.ค. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย             5,000.00        257,885.04
  มอบทุนเรียนดี ม.ต้น                 500.00        257,385.04
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ             1,500.00        255,885.04
  ทุนอาหารกลางวัน           13,000.00        242,885.04
  คุณทวี  อึ้งสุภาโชค                   4,000.00          246,885.04
  รวมเป็นเงิน             272,185.04         25,300.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            246,885.04
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนกันยายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา             246,885.04          246,885.04
  รางวัลนักเรียนไปแข่งขันประเทศจีน           10,000.00        236,885.04
  คุณสมพงษ์  คงนิธิเฉลิม               10,120.00          247,005.04
2-ก.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          252,005.04
4-ก.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          252,510.04
6-ก.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          255,510.04
9-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          258,510.04
12-ก.ย. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย             5,000.00        253,510.04
  มอบทุนเรียนดี ม.ต้น                 500.00        253,010.04
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ             1,500.00        251,510.04
  ทุนอาหารกลางวัน           17,500.00        234,010.04
  รวมเป็นเงิน             268,510.04         34,500.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            234,010.04
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนตุลาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา             234,010.04          234,010.04
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          239,010.04
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          242,010.04
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          242,515.04
11-ต.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          245,515.04
  คุณชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์               10,000.00          255,515.04
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข               10,000.00          265,515.04
  คุณนันทกร  ไกรฤกษ์                  2,000.00          267,515.04
  คุณสุขุม  ไชยกุล                  2,005.00          269,520.04
  คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ                  2,000.00          271,520.04
  คุณวีระวิทย์  สัตยานนท์                  5,000.00          276,520.04
  คุณมงคล  สาริสุต                  1,000.00          277,520.04
  ครอบครัวเลิศชัยวรกุล               20,000.00          297,520.04
  นพ.สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน                  2,000.00          299,520.04
  คุณอุบล  เตชะโกสิต                  5,000.00          304,520.04
15-ต.ค. คอมพิวเตอร์ 6 ชุดให้กลุ่มสาระภาษาไทย           72,000.00        232,520.04
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายห้องชั้น 3 ตึก1             8,440.00        224,080.04
  รวมเป็นเงิน             304,520.04         80,440.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            224,080.04
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนพฤศจิกายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา             224,080.04          224,080.04
2-พ.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          229,080.04
  คุณวิยดา ภู่พวงไพโรจน์                  3,000.00          232,080.04
  คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          232,585.04
3-พ.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          235,585.04
4-พ.ย. ให้รางวัลนักเรียน             3,000.00        232,585.04
  คุณอุบล  เตชะโกสิต                  1,500.00          234,085.04
  อุปกรณ์ตัดผม             1,500.00        232,585.04
5-พ.ย. ป้ายไวนิ้วส์             3,510.00        229,075.04
  คุณอุบล  เตชะโกสิต                  4,500.00          233,575.04
6-พ.ย. ซื้อเก้าอี้ตัดผม             4,500.00        229,075.04
11-พ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น77                  2,000.00          231,075.04
14-พ.ย. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย             1,000.00        230,075.04
  มอบทุนเรียนดี ม.ต้น                 500.00        229,575.04
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ             1,000.00        228,575.04
  ทุนอาหารกลางวัน           13,000.00        215,575.04
21-พ.ย. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย             4,000.00        211,575.04
  ทุนอาหารกลางวัน             7,000.00        204,575.04
28-พ.ย. นายแพทย์สุรศักดิ์  อำมาต์โยธิน                  4,500.00          209,075.04
  ซื้อเก้าอี้ตัดผม             4,500.00        204,575.04
  รวมเป็นเงิน             248,085.04         43,510.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            204,575.04
รายรับรายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้องเดือนธันวาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา             204,575.04          204,575.04
2-ธ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  5,000.00          209,575.04
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                  3,000.00          212,575.04
5-ธ.ค. พลโทชัยชนะ  นาคเกิดและเพื่อนปทุมคงคา 74               16,100.00          228,675.04
6-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                     505.00          229,180.04
7-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                  3,000.00          232,180.04
16-ธ.ค. มอบทุนเรียนดี ม.ปลาย             5,000.00        227,180.04
  มอบทุนเรียนดี ม.ต้น                 500.00        226,680.04
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ             1,500.00        225,180.04
  ทุนอาหารกลางวัน           17,500.00        207,680.04
  คุณจัตวา เตชะโกสิตบริจาคสนับสนุนกลุ่ม Pk                  1,230.00          208,910.04
  สนับสนุนกลุ่ม Pk Station             1,230.00        207,680.04
19-ธ.ค. คุณไพบูลย์  ตรีเดซี                  3,000.00          210,680.04
26-ธ.ค. คุณวรเดช สุฤชุกุล                  5,000.00          215,680.04
  รวมเป็นเงิน             241,410.04         25,730.00  
  ยอดเงินคงเหลือยกไป            215,680.04