บัญชีรายรับ-รายจ่าย กองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2555

ม.ค.-55        
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/1/2012 ยอดเงินสดยกมา             57,748.00                  57,748.00
3-ม.ค. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ               3,000.00                  60,748.00
5-ม.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                   505.00                  61,253.00
15-ม.ค. คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์               1,500.00                  62,753.00
31-ม.ค. มอบทุนครั้งที่ 7                12,500.00                50,253.00
         
  รวม             62,753.00              12,500.00                50,253.00
         
  ยอดเงินสดยกไป        50,253.00
ก.พ.-55        
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา             50,253.00                  50,253.00
2-ก.พ. สนับสนุนกิจกรรมเบญจสิริ                20,000.00                30,253.00
3-ก.พ. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ               3,000.00                  33,253.00
5-ก.พ. คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม               1,500.00                  34,753.00
26-ก.พ. คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม               3,000.00                  37,753.00
  พันเอกชัยชนะ  นาคเกิด                   900.00                  38,653.00
28-ก.พ. มอบทุนครั้งที่ 8                 12,500.00                26,153.00
         
  รวม             58,653.00              32,500.00                26,153.00
         
  ยอดเงินคงเหลือยกไป        26,153.00
เดือนมีนาคม 2555      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา            26,153.00                    26,153.00
2-มี.ค. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ               3,000.00                    29,153.00
3-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00                    29,658.00
6-มี.ค. นักเรียนไม่มารับทุน 1 ราย                  500.00                    30,158.00
  สงเคราะห์ชมรม Pk Station              2,365.00                  27,793.00
9-มี.ค. คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์               1,500.00                    29,293.00
25-มี.ค. มอบให้นายสมหวัง              5,000.00                  24,293.00
26-มี.ค. คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย               5,000.00                    29,293.00
31-มี.ค. รับบริจาคงานราตรีฯ               1,669.00                    30,962.00
  นักเรียนเก่ารุ่น 94            15,000.00                    45,962.00
  ยอดรวม            53,327.00            7,365.00                  45,962.00
  ยอดเงินคงเหลือยกไป         48,327.00
เมษายน      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา            48,327.00                    48,327.00
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ               3,000.00                    51,327.00
  คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00                    51,832.00
28-เม.ย. คุณชัยวัฒน์ คุณกิ่งรักษ์ เลิศวนารินทร์            42,300.00                    94,132.00
               94,132.00    
  ยอดเงินคงเหลือยกไป         94,132.00
พฤษภาคม      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา            94,132.00                    94,132.00
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ               3,000.00                    97,132.00
6-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00                    97,637.00
7-พ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล               5,000.00                 102,637.00
             102,637.00                         -                 102,637.00
  ยอดเงินคงเหลือยกไป       102,673.00
เดือนมิถุนายน 2555      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา                 102,637.00                 102,637.00
  คุณสุขุม  ไชยกุล                     5,000.00                 107,637.00
  คุณอุบล  เตชะโกสิต                     5,000.00                 112,637.00
2-มิ.ย. พันเอกชัยชนะ  นาคเกิด                     5,000.00                 117,637.00
5-มิ.ย. คุณครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                     5,000.00                 122,637.00
  คุณนเรศ  พูลศรี                         505.00                 123,142.00
7-มิ.ย. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                     3,000.00                 126,142.00
9-มิ.ย. มอบทุนครั้งที่ 1                      15,000.00               111,142.00
10-มิ.ย. คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์                     1,500.00                 112,642.00
13-มิ.ย. คุณดุสิต   จาตุรงคโชค                     3,000.00                 115,642.00
                    130,642.00                   15,000.00               115,642.00
  ยอดเงินคงเหลือยกไป       115,642.00
กรกฎาคม         
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา                 115,642.00                 115,642.00
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                     5,000.00                 120,642.00
3-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                         505.00                 121,147.00
4-ก.ค. ทุนการศึกษานายจักรพงศ์  กรมโยธา                       2,000.00               119,147.00
5-ก.ค. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                     3,000.00                 122,147.00
  มอบทุนการศึกษานายอธิวัฒน์  มั่นหมาย                       2,000.00               120,147.00
10-ก.ค. มอบทุนครั้งที่ 2 จำนวน 39 ทุน                     19,500.00               100,647.00
  คุณพริม  คงสำราญ                     3,000.00                 103,647.00
11-ก.ค. คุณดุสิต  จาตุรงคโชค                     5,000.00                 108,647.00
  นักเรียนเก่ารุ่น81                         500.00                 109,147.00
13-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                         500.00                 109,647.00
  คุณจัตวา  เตชะโกสิต                     7,000.00                 116,647.00
  ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 เครื่องให้ห้องแนะแนว                       8,000.00               108,647.00
  คุณจัตวา  เตชะโกสิต                         700.00                 109,347.00
  จ่ายค่ารักษาพยาบาลนักฟุตบอล                          700.00               108,647.00
27-ก.ค. จ่ายค่ารักษาพยาบาลนักฟุตบอล                       1,000.00               107,647.00
         
                    140,847.00                   33,200.00               107,647.00
  ยอดเงินคงเหลือยกไป       107,647.00
เดือนสิงหาคม 2555      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา                 107,647.00                 107,647.00
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                     3,000.00                 110,647.00
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                     5,000.00                 115,647.00
2-ส.ค. คุณนเรศ   พูลศรี                         505.00                 116,152.00
16-ส.ค. คุณจรัญ เต็มทองบริสุทธิ์ รุ่น 81                   50,000.00                 166,152.00
  นักเรียนเก่ารุ่น 79                      3,000.00                 169,152.00
  มอบทุนครั้งที่ 3                     20,000.00               149,152.00
18-ส.ค. เงินบริจาคจากกล่องรับบริจาค                     6,052.75                 155,204.75
21-ส.ค. สนับสนุนทีมฟุตซอลรายการเจเพรส                     40,000.00               115,204.75
29-ส.ค. คุณนเรศ   พูลศรี                         505.00                 115,709.75
  รวม                 175,709.75                   60,000.00  
  ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                   115,709.75
กันยายน         
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา                 115,709.75                 115,709.75
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                     3,000.00                 118,709.75
4-ก.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                     5,000.00                 123,709.75
10-ก.ย. สนับสนุนทีมเยาวชนกองเรือยุทธการ                       6,200.00               117,509.75
11-ก.ย. มอบทุนครั้งที่ 4                     20,500.00                  97,009.75
19-ก.ย. สนับสนุนค่าอาหารถมดินสนามฟุตบอล                       5,100.00                  91,909.75
  รวม                 123,709.75                   31,800.00  
  ยอดคงเหลือยกไป                      91,909.75
ตุลาคม         
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา                   91,909.75                    91,909.75
  คุณสุขุม ไชยกุลและเพื่อน                     4,000.00                    91,909.75
  คุณนเรศ  พูลศรี                         505.00                    91,909.75
  สนับสนุนเงินค่าเรียนติวเตรียมทหาร                       7,500.00                  84,409.75
  คุณครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                     5,000.00                    89,409.75
4-ต.ค. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                     3,000.00                    92,409.75
  สนับสนุนกิจกรรมครูพี่สอนครูน้อง                       7,000.00                  85,409.75
                    104,414.75                   14,500.00  
  ยอดเงินสดยกไป                      84,409.75
เดือนพฤศจิกายน 2555      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา                 84,409.75                               84,409.75
  คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ                   3,000.00                               87,409.75
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                   5,000.00                               92,409.75
  คุณนเรศ  พูลศรี                      505.00                               92,914.75
  นักเรียนไม่มารับทุน 2เดือน                   1,000.00                               93,914.75
6-พ.ย. มอบทุนครั้งที่4                     38,000.00                             55,914.75
19-พ.ย. คุณจัตวา  เตชะโกสิต                   2,000.00                               57,914.75
  สนับสนุนค่าจัดทำเว็บไซด์ PK ststion                       2,000.00                             55,914.75
21-พ.ย. คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์                   1,500.00                               57,414.75
24-พ.ย. พลตรีชัยชนะ  นาคเกิด                   2,000.00                               59,414.75
  อาจารย์ประยงค์  สุภัทราวิวัฒน์                   1,000.00                               60,414.75
  อาจารย์ไพรัตน์   วรภักดี                      100.00                               60,514.75
  อาจารย์อุกริต  ปาณะวงศ์                      300.00                               60,814.75
  คุณจัตวา  เตชะโกสิต                   3,000.00                               63,814.75
  สนับสนุน ม.6/8 ทำกิจกรรมปันน้ำใจ                       3,000.00                             60,814.75
  คุณทยากร  สุวรรณปักษ์                   2,000.00                               62,814.75
                 105,814.75                   43,000.00                             62,814.75
  ยอดเงินคงเหลือยกไป                62,814.75
เดือนธันวาคม 2555      
ว.ด.ป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา             62,814.75                      62,814.75
2-ธ.ค. คุณสิริพร  โลห์ประเสริฐ               3,000.00                      65,814.75
  คุณนเรศ  พูลศรี                   505.00                      66,319.75
11-ธ.ค. แจกทุน 39ทุน                 19,500.00                    46,819.75
15-ธ.ค. คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย บริจาคผ่านสมาคมฯ             10,000.00                      56,819.75
21-ธ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล               5,000.00                      61,819.75
         
                81,319.75               19,500.00  
         
  ยอดเงินคงเหลือยกไป           61,819.75