พระประธานสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

พระพุทธมหาชนกจำลอง (หลวงพ่อบัวบาน)

   

วัตถุประสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปประจำสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

     เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนปทุมคงคาครบรอบ 50 ปีที่ย้ายจากวงเวียนโอเดียนมาอยู่เอกมัย ทางนายกสมาคมนักเรียนเก่า ท่านพลโทชัยชนะ นาคเกิด(สมัยยังดำรงตำแหน่งอยู่)ร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 74 และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามีความเห็นว่าควรสร้างพระพุทธรูปเป็นพระประจำสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสมาคมฯ เป็นศูนย์รวมจิตใจระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และคนทั่วไปในการ สักการะ บูชา จึงมอบหมายให้ อุปนายก นายจัตวา เตชะโกสิต และทีมงาน ไปดำเนินการเลือกแบบในการจัดสร้าง และได้ลงความเห็นกันว่าควรเป็นพระพุทธมหาชนก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดปทุมคงคามีความเหมาะสม ที่สุด เนื่องจากวัดปทุมคงคาเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนปทุมคงคา ทางสมาคมฯ จึงดำเนินการจัดสร้างพระพุทธมหาชนกจำลอง หน้าตัก 40 นิ้วขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับสมาคมนักเรียนเก่าเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบ 50 ปี โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างองค์พระพร้อมครอบซุ้ม เป็นเงินประมาณ 420,000 บาท "พระพุทธมหาชนก" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่อง ขัดสมาธิราบ วัสดุโลหะลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 2.2 เมตร ส่วนสูงถึงยอดพระเกตุมาลา 3 เมตร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ.2514 วัดปทุมคงคา ได้ทำเรื่องขอพระราชทานพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามว่า "พระพุทธมหาชนก" ปัจจุบัน พระพุทธมหาชนก ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ รัชกาลที่ 1 - พระราชทานนาม "วัดปทุมคงคา" รัชกาลที่ 9 - พระราชทานนามพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถว่า "พระพุทธมหาชนก" ทางคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ครูอาจารย์ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจัดสร้างได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

    ผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ 10,000.00บาทขึ้นไป จะจารึกชื่อท่านไว้ ณ ศาลาประดิษฐานองค์พระประธานต่อไป

ติดต่อสอบถามคุณจัตวา  เตชะโกสิต 081-648-7186

หรือโอนเงินเข้าบัญชี TMB สาขาพระโขนง เลขที่ 070-2-02724-4 ชื่อบัญชี จัตวา  เตชะโกสิต แล้วกรุณาโทรแจ้งด้วยนะครับ

รายชื่อผู้บริจาคร่วมสร้างพระประธานสมาคมฯแล้วมีดังนี้

พลโทชัยชนะ  นาคเกิด นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 10,000.00 บาท
คุณไพโรจน์   ไพศาลศรีสมสุข นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 300,000.00 บาท
คุณธนากร   เกษตรสุวรรณ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 10,000.00 บาท
คุณจัตวา   เตชะโกสิต นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 20,000.00 บาท
คุณสุวิชา  ภิญญภาพ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 77  5,000.00 บาท
คุณสุกิจ. กิจการรัฐบุตร นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  2,000.00 บาท
คุณนรินทร์ โรจน์รุ่ง นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  3,000.00 บาท
คุณบรรเทิง  คำเผ่าไทย นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  2,000.00บาท
คุณประวิณ   สกุลพิชัยรัตน์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  1,000.00 บาท
คุณวีระศักดิ์  นิ่มเสมอ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  1,000.00 บาท
คุณกิติ  ปรัตถจริยา นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  2,000.00 บาท
นพ.สุรศักดิ์ อำมาตย์โยธิน นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 87  10,000.00 บาท
ครูบุญศรี เอกบุตรและนักเรียน ม.6/1    2,000.00 บาท
คุณสมชาย  จารุเดช นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74     500.00 บาท
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 13,116.00 บาท
คุณสมบูรณ์ ผาติพิพัฒน์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 84 10,000.00 บาท
คุณฐิติพงศ์เดช ว่องรัตนศิริ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 93 10,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 88    8,888.00 บาท
ตู้บริจาค งานราตรีปทุมคงคาสัมพันธ์ 114 ปี  2,713.00 บาท
คุณอนุศักดิ์ ล้ำเลิศ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  5,000.00 บาท
คุณปรีดา ประภานุกุล อุทิศให้คุณแม่ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 79 10,000.00 บาท
คุณอนุรักษ์ อุทิศให้คุณพ่อใจ ธรรมจินดา นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 10,000.00 บาท
คุณศศิธร ทองตัน    1,000.00 บาท
คุณวิยดา ภู่พวงไพโรจน์    2,000.00 บาท
คุณนเรศ  พูลศรี นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74     500.00 บาท
ครูวนาภรณ์  ละออสุวรรณ    1,000.00 บาท
คุณวรากร พรหมประดิษฐ์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 83 10,000.00 บาท
คุณพิเชษฐ์ ปรีเปรม นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 83  2,000.00 บาท
คุณสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 69 10,000.00 บาท
คุณอัศวนี  ปานเดย์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 95  2,000.00 บาท
คุณเวธิต สิทธิธนาพัฒน์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 95     500.00 บาท
คุณกฤษณ์  วงษ์สมบูรณ์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 80 10,000.80 บาท
คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 94      500.00 บาท
คุณอรอนงค์  สีเจริญและเพื่อนๆ    2,570.00 บาท
ครูสมลักษณ์ พูลสวัสดิ์    1,000.00 บาท
รองฯสรณ์สิริ  งามพิพัฒน์    1,900.00 บาท
คุณสุขุม  ไชยกุล นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 10,000.00 บาท
คุณบุญเขต ลัดดากลม นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  3,000.00 บาท
คุณประณต  นาคะเวช รุ่น74 นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  2,000.00 บาท
รองกลอยใจ  อัครวิเนค    1,200.00 บาท
ครูรัชนีวรรณ  นรารักษ์       500.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 81   10,000.00 บาท
จากตู้รับบริจาค    3,852.75 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 88   12,000.00 บาท
คุณพิเชษฐ์ ปรีเปรม นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 83  3,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 93   10,050.00 บาท
ครอบครัวเลิศวรกุล    2,000.00 บาท
นพ.สุรศักดิ์ อำมาตย์โยธิน นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 87  1,000.00 บาท
น้องคิดตี้กับน้องพี นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 94  2,000.00 บาท
ชมรมครูเก่าปทุมคงคา    2,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 88    3.000.00 บาท
ครูพาสินี สมรูป    1,000.00 บาท
คุณพิชาน กัลยาณมิตร นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74  2,000.00 บาท
คุณธนากร เกษตรสุวรรณ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 10,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 74   23,620.00 บาท
จสอ.สุระ  พึ่งพบ นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 93  5,000.00 บาท
     
รวมเป็นเงิน  

590,910.55 บาท

ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
 

ค่าหล่อพระ                    320,000.00 บาท
ค่าก่อสร้างศาลา                    148,306.00 บาท
ค่าทำป้ายผู้บริจาค                      59,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายวันทำบุญเบิกเนตร                      45,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    572,806.00 บาท

ยอดเงินคงเหลือนำบริจาคกองทุนบัวบาน 18,104.55 บาท